آهنگ بعدی آهنگ قبلی
faaliat

وب آهنگ تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد و در پایگاه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت شده است آهنگ های سایت کاملا مجاز بوده و موزیک های قرار گرفته شده با کسب رضایت صاحب اثر میباشد

دانلود آهنگ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور از الجان

بدون نظر

شنونده آهنگ بسیار زیبای ترند این روزها از هنرمند تازه نفس الجان به نام لیلا از رسانه وب آهنگ باشید

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن

Download New Music By Eljaan Called Leila With Text And Direct Links In The ► webahang.ir

دانلود آهنگ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور از الجان

دانلود آهنگ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور از الجان

──────── • ✤ • ────────

⟣┈┈┈┈┈┉┉⊏•⊐┉┉┈┈┈┈┈⟢

──────── • ✤ • ────────

دانلود آهنگ لیلا از الجان از رسانه وب آهنگ .📃 متن آهنگ الجان لیلا 📃
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻣﻦ ﺳﺮدم ﭘﺮ از دردم ﻧﺪه ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻮ ﺑﺎزی
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﺖ ﻛﻮﻛﻢ زدی ﻫﺮوﻗﺖ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎزی
ﺗﻮ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻰ ﻣﺨﻔﻰ ﺗﺮﻳﻦ رازی
اﮔﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﭼﺮا دﻳﮕﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﻴﺴﺎزی
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﺑﮕﻮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺑﻴﻦ اﺷﻜﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻟﻴﻠﺎ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ دﻳﺪﻣﻮ ﻣﻦ دل از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ دﻟﻢ ﻛﻨﺪ
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
دﻟﺨﻮﺷﻴﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دل ﻣﺮدﮔﻰ
ﺑﻴﺎ ﺑﺪون ﻫﻢ ﻧﺘﻮﻧﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻨﺎرم ﺑﺎش ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺑﺸﻪ
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺘﭙﻪ ﺧﻮب ﻛﻪ ﭼﻰ ﺑﺸﻪ
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﺮدوﻧﻪ ﻫﺎم واﺳﻪ ﺗﻮ
ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻨﮕﺎم ﺷﻪ اﺻﻠﺎ راﺟع ﺑﻪ ﺗﻮ
اﺻﻠﺎ ﻗﺪﻏﻦ ﻛﻨﻢ دﻳﺪﻧﺘﻮ واسه ﻫﻤﻪ
ﻛﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﭘﻴﺸﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﺑﺸﻤﺮم دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﺗﺎر ﻣﻮﻫﺎت
ﺑﺸﻪ ﻣﻦ دﻟﺸﻮره ﻫﺎم ﻛﻢ ﺑﺎ ﺻﺪات
اﺻﻠﺎ واﺑﺴﺘﻢ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎت
ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻳﻪ ﺷﻬﺮو ﮔﻞ ﺑﺮات
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
❛━━━━━━━ ••• ━━━━━━━❜
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ آﻫﺎی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻐﺮور
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺸﻢ ﺑﺮات ﻣﺠﻨﻮن
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ اﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺸﻮق
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎش ﺑﺪم ﺑﺮات ﻣﻦ ﺟﻮن
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید .
همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید .
کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید .

مطالب مشابه